💣 AKCE ČERVENEC 👉 DPH MÍNUS = SLEVA 21 % NA CELÝ SORTIMENT S KÓDEM DPHMINUS21 💣

Provozovatele internetového obchodu DELIFE.CZ – krásný a komfortní nábytek německé výroby a výhradní zástupce pro Českou republiku

Stavba&Design s.r.o.

Za Mototechnou 37, 155 00  Praha 13

DIČ: CZ05324343

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261947

+420 770 100 001
[email protected]

(dále též „prodávající“)

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Stavba&Design s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 05324343, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261947 (dále též „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §  1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „smlouva“ a/nebo „kupní smlouva“) uzavřenou mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.delife.cz (dále též „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též „webové rozhraní obchodu“).

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. O registraci
  1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce prodávajícího a po zadání uživatelského jména a hesla na webové stránce prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále též „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky zboží z nabídky prodávajícího.
  2. Prodávající prohlašuje, že data osobní údaje, které prodávající uvedl při registraci na webové stránce prodávajícího, slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve společnosti firmě Stavba&Design s.r.o., pro realizaci objednávky a pro účely vedení uživatelského účtu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.
  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a kupující je povinen prodávajícímu jakoukoli změnu osobních údajů bez zbytečného odkladu oznámit. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Prodávající může zrušit uživatelský účet zájemce, a to zejména v případě, kdy zájemce svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zájemce poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  8. Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy www.delife.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.
 2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží prodávajícího, a to včetně popisu jeho hlavních vlastností a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) požádat zájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy.
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád byla kupující dostatečným způsobem před vlastním závazným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou kupujícímu zasílání také současně s potvrzením jeho objednávky.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
   • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo
   • se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.
 1. V případě, že některá z výše uvedených tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
  V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět způsobem, kterým kupní cenu prodávajícímu uhradil jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, neprodleně kontaktujte kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět způsobem, kterým kupní cenu prodávajícímu uhradil.
 3. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět způsobem, kterým kupní cenu prodávajícímu uhradil.
 4. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem prodávajícího jsou závazné. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. Po ověření a objednání u výrobců je kupující budete informování o termínu dodání.
 1. Storno objednávky
  1. Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin od jejího uskutečnění, považujeme objednávku za zrušenou.
   Storno lze poslat zašifrovaně e-mailem na adresu [email protected], případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, příjmení, e-mail a číslo objednávky.
 2. Způsoby úhrady
  1. Kupní cenu objednaného zboží zaplatí kupující prodávajícímu a to:
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího; zboží bude v takovém případě expedováno po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího;
   • bankovním převodem online (GOPAY) – po odeslání objednávky má kupující možnost využít službu, která ho přesměruje na internetové bankovnictví. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Prodávající expeduje nebo rezervuje zboží na centrálním skladě zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GOPAY s.r.o..
   • platební kartou při osobním převzetí zboží.
   • hotově na dobírku.
 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží.
 5. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Prodávající je povinen dle z. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů vystavit kupujícímu účtenku. Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu prodávající zašle takovou účtenku na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 7. Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu GoPay podporovanou karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).
 8. Bližší informace k platebním podmínkám jsou k dispozici na internetových stránkách prodejce.
 1. Dodání zboží a Možnosti převzetí objednaného zboží
  1. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků, o tomto rozhoduje prodávající. Poštovné v takovém případě zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.
  2. Termín dodání je orientační a bude potvrzen po připsání platby na náš účet. V případě, že zboží není skladem v ČR, nebo skladem v Německu, upozorňujeme vás na skutečnost, že avizovaný termín dodání, zejména termín delší než 1 měsíc, je pouze orientační. Zboží je dodáváno ze zemí celého světa, a na základě termínů přepravních společností může být dodáno dříve, ale i později. V případě, že si chcete být jisti termínem dodání, objednávejte, prosím, zboží, které je skladem. Za případné zpoždění dodávek způsobených třetími stranami nepřebírá společnost Stavba&Design s.r.o. zodpovědnost.
  3. Osobní vyzvednutí
   • Objednávku je možné si vyzvednout na základě potvrzujícího emailu, že je zboží připraveno na výdejním místě a to v pracovní dny v časech od 9:00 – 17:00 nebo po individuální dohodě.
  4. Doručení přepravní službou
   • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   • Bližší informace o cenách dopravy jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího.
   • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vzniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání zboží, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši:

Doprava Delife

 1. Záruka
  V balíku vždy najdete daňový doklad (fakturu). Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu dnem odevzdání kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení
 2. Rozpor s kupní smlouvou: obecné informace
  1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou (právo na výměnu věci má kupující pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  2. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.
  3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
   Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující-spotřebitel v souladu s § 53 odst. 71829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, případně je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V takovém případě kupující-spotřebitel kontaktuje prodávajícího, kdy a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení pro odstoupení od smlouvy. K odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení může zájemce využít formulář pro odstoupení, který mu zašleme. Toto ustanovení se nepoužije v případě, je-li kupujícím podnikatel, který uskutečnil objednávku služeb poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti.
   Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující.
  4. Možnost odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující-Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Kupujícímu bude vrácena zaplacená kupní cena dle tohoto ustanovení obchodních podmínek a to do 14 dní od odstoupení kupujícího od smlouvy. Zaplacená kupní cena bude kupujícímu vrácena stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
  7. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
  8. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
   • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
   • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
   • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
   • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel odeslat odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
   • V případech, kdy má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit, a to až do doby předání zboží kupujícímu. V takovém případě vrátí poskytovatel zájemci kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
   • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím elektronické adresy kupujícího a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, případně jiným způsobem určeným kupujícím.
   • Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
   • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  9. Postup při vrácení zboží kupujícím: Doručení a dodací podmínky
   1. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.
   2. Jak postupovat při vracení zboží:
    • Zakoupené zboží, které chcete vrátit zpět, můžete zaslat na adresu našeho výdejového místa. Zásilku je nutné připravit dle popisu níže.
   3. Jak zásilku připravit
    • Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. A příslušný formulář, který naleznete na https://www.delife.cz/reklamni-formular/ Vždy prosím použijte balící materiál jako je karton, bublinková a strečová fólie tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést), a to obvykle do 14 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).
   4. Termíny doručení delší než 1 měsíc

Termín dodání je orientační a bude potvrzen. V případě, že zboží není skladem v ČR, nebo skladem v Německu, upozorňujeme vás na skutečnost, že avizovaný termín dodání, zejména termín delší než 1 měsíc, je pouze orientační. Zboží je dopravováno ze zahraničí, a na základě termínů přepravních společností může být dodáno dříve, ale i později. V případě, že si chcete být jisti termínem dodání, objednávejte, prosím, zboží, které je skladem. Za případné zpoždění dodávek způsobených třetími stranami nepřebírá společnost Stavba&Design s.r.o. zodpovědnost.

 1. Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat s výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy, vyjímaje dobírky, která je účtována zvlášť. Při výběru možnosti „Platba převodem“, obdržíte zálohový list/email se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet v případě, že je zboží skladem. V případě že jej skladem nemáme, bude objednáno u výrobce a o datu doručení bude kupující informován emailem.

 1. Bezpečnost
  Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu GoPay, podporovanou karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).
 2. Práva z vadného plnění Reklamace
   • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 13.6. těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 a násl.§ 2099 a násl. § 2161 a násl. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
   • Plnění dle smlouvy je vadné, jestliže není plněno bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými dle účelu poskytnutého zboží dle smlouvy.
   • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tímto nejsou dotčeny.
   • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
    • výměnu za nové zboží,
    • opravu zboží,
    • přiměřenou slevu z kupní ceny,
    • odstoupit od smlouvy.
   • Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
   • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese: Stavba&Design s.r.o., Za Mototechnou 37, 155 00  Praha 5 a postupem stanoveným v reklamačním řádu prodávajícího, který je veřejně dostupný na webových stránkách prodávajícího. Společně s reklamací musí být prodávajícímu zasláno též reklamované zboží. O přijetí a vyřízení reklamace bude kupující prodávajícím informován v zákonných lhůtách, písemně, a to na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.
   • Zboží předávané k reklamaci musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. Reklamované zboží zaslané k reklamaci prodávajícímu, musí být řádně zabaleno tak, aby nemohlo při jeho přepravě dojít k jeho dalšímu poškození. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravované zboží pojistit. Zboží zaslané k reklamaci není možné posílat na dobírku, v takovém případě nebude zboží prodávajícím převzato.
   • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
   • Volbu způsobu reklamace má kupující.
   • V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu, který je veřejně dostupný na: https://www.delife.cz/reklamacni-rad/ . Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 13.6. těchto obchodních podmínek.
 1. Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

   • Z hygienických důvodů převezme prodávající zboží k reklamaci pouze řádně vyčištěné.
   • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
   • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, než je zákonná záruka, je toto uvedeno u zboží v katalogu.
   • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
   • O vyřízení reklamace informuje prodávající kupující e-mailem, případně prostřednictvím SMS. Současně prodávající poskytne kupujícímu informace o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
 1. Jak postupovat

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – Za Mototechnou 2749/37, Praha 5. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící materiál jako je karton, bublinková a strečová fólie, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol, který bude obsahovat informaci o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Současně Vám bude poskytnuta informace o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 1. Ochrana osobních údajů
   • Prodávající, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje kupujících, kteří jsou fyzickou osobou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, jakož i právních předpisů jej nahrazujících a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“).
   • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, případně též na základě oprávněného zájmu na výkonu své podnikatelské činnosti či oprávněného zájmu na obhajobě právních nároků prodávajícího.
   • Pravidla pro zpracování osobních údajů prodávajícím jsou veřejně dostupná na webových stránkách prodávajícího.
   • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   • Zpracováním osobních údajů kupujících může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele osobních údajů.
   • Osobní údaje kupujících budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců prodávajícího.
   • Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být k naplnění účelu dle smlouvy a těchto obchodních podmínek dále zpřístupněny jiným správcům, se kterými poskytovatel spolupracuje.
   • Osobní údaje kupujících budou prodávajícím zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování dle těchto obchodních podmínek, tedy k plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, případně též pro účely oprávněného zájmu prodávajícího na výkonu jeho podnikatelské činnosti, či obhajobě jeho právních nároků.
   • Osobní údaje kupujících budou prodávajícím zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   • Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Neposkytnutí osobních údajů kupujícím má za následek nemožnost uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
   • Pro případ, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   • Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů dle GDPR.
   • Kupující má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů prodávajícím u dozorového úřadu.
   • V ostatním upravují zpracování osobních údajů prodávajícím zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou veřejně dostupné na internetové stránce prodávajícího.
   • Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatnou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude zájemce informován. Zájemce bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva platně vzniknout.
 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
   • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo jinými podnikatelskými aktivitami prodávajícího.
   • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, až by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.
 1. Doručování
   • Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno pro konkrétní právní jednání jiný závažný způsob doručování.
   • Písemnosti v listinné podobě mohou být kupujícímu doručovány buďto osobně nebo prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí, přičemž zásilka bude zaslána doporučenou poštou. Doručování bude probíhat na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího. V případě, že nedojde k převzetí doručované zásilky zájemcem, považuje se zásilka za doručenou i v případě, že bude vrácena doručovatelem, a to jak z důvodu, že zájemce nebyl zastižen, tak z důvodu, že si zásilku zájemce v úložní lhůtě nevyzvedl, tak i z důvodu, že na uvedené adrese se zájemce již nezdržuje, změnil své sídlo zde původně umístěné či se z této adresy již odstěhoval nebo že nemá schránku, jakož i z důvodu, že adresát odmítl doručovanou zásilku převzít. V těchto případech se zásilka považuje za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. Ustanovení tohoto článku se použije přiměřeně též na doručování písemností v listinné podobě prodávajícímu kupujícím.
 1. Závěrečná ustanovení
   • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu§ 1756 odst. 2 občanského zákoníku.
   • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
   • Smlouvy včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přípustná.
   • Kupující výslovně prohlašuje, že smlouvu uzavřel ze své svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím zněním, jakož i se zněním těchto obchodních podmínek souhlasí, což stvrzuje také odsouhlasením těchto obchodních podmínek ve webovém rozhraní obchodu.
   • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

Stavba&Design s.r.o., Za Mototechnou 37, 155 00  Praha 5, adresa elektronické pošty: [email protected]

V Praze dne 01. 01. 2023

Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2023 do odvolání. Informace pro kupující: V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.